บุคคลสำคัญที่มาเยือนศูนย์กีฬาฯ

     03    06

2. นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
เพื่อพบปะและเยี่ยมเยือนประชาชนชาวสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (Cu Sport Complex)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555

DSC_1059    DSC_1090

1. นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ เยือนศูนย์พักพิง กระจายความช่วยเหลือ (น้ำท่วม) และรับบริจาค เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิยายน 2554