ลักษณะการให้บริการ

DSC_0073     ADSC_0005

DSC_0409     DSC_0782

1. บริการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาทั้งส่วนบุคคล และหมู่คณะ

2. บริการสถานที่สำหรับการแข่งขัน และฝึกซ้อมกีฬา

3. บริการจัดดำเนินการแข่งขันกีฬา

4. บริการจัดผู้ตัดสินกีฬา

5. บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

6. บริการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย

7. บริการฝึกอบรมทักษะกีฬาหลากหลายชนิดกีฬา

8. บริการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อชุมชน

9. บริการจัดอบรม/สัมมนาด้านการกีฬา และนันทนาการ

10. บริการจัดส่งวิทยากรบรรยายด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

11. บริการจัดอาหาร เครื่องดื่ม และจัดเลี้ยงทางกิจกรรมกีฬา

12. บริการให้ยืมและเช่าอุปกรณ์กีฬา

13. บริการสมัครสมาชิกทั้งแบบรายเดือนและรายปี และกลุ่มบริษัท

14. บริการจัดด้านกีฬานันทนาการสำหรับเอกชน