คณะกรรมการบริหาร ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chipron
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธาน คณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

Tul
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุยล์ สิทธิสมวงศ์

ประธานสภาคณาจารย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

wanchai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  บุญรอด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

bancha

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

Woraphat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์

กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

nutchanon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์  โกมุทพุฒิพงศ์

กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

%e0%b8%ad-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์  หล่อศิริรัตน์
กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

worachok

อาจารย์วรโชค  ไชยวงศ์
กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

ผศ.ดร.สุชาติอ ทวีพรปฐมกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการศููนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ


ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ผศ.ดร.สุชาติอ ทวีพรปฐมกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
ผู้อำนวยการ

รศ.วิสนศักดิ์

รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
รองผู้อำนวยการ

อ.บุญช่วย จารุมาลัย

อาจารย์บุญช่วย จารุมาลัย
รองผู้อำนวยการ


เจ้าหน้าที่/บุคลากร
แผนกธุรการ

บุตรี

ผู้จัดการแผนกธุรการ
บุตรี ประดับการ  โทร. 02-218-2877

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รจเรข พูนทัพ  โทร. 02-218-2877


เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์)
สันติ รัฐบดีกุล  โทร. 02-218-2868

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
มลฤดี สืบเชื้อ  โทร. 02-218-2877

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์)
อธิวัฒน์ คนบุญ  โทร. 02-218-2840


 แผนกการเงินและบัญชี/แผนกวางแผนและพัฒนา

อักษร แจ้งแสงทอง

ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี
อักษร  แจ้งแสงทอง โทร. 02-218-2875

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)
สุกานดา แซ่เตียว  โทร. 02-218-2875

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)
จตุพร ศิรเลิศมุกุล  โทร. 02-218-2875

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (วางแผนและพัฒนา)
เอกลักษณ์ ลีลาวนาวัลย์  โทร.  02-218-2875


 แผนกสมาชิกสัมพันธ์

อารีย์ โพธิ์ขวัญ

ผู้จัดการแผนกสมาชิกสัมพันธ์
อารีย์ โพธิ์ขวัญ  โทร. 02-218-2848

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)
พวงพยอม ทองม่วง  โทร. 02-218-2848


แผนกฝ่ายปฏิบัติการ/แผนกพัสดุ

C.Bancha

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บัญชา ชูทรงเดช  โทร. 02-218-2868

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
เฉลิมศรี ไวยรัตน์  โทร. 02-218-2840

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
ชลาลัย พงษ์ทวี  โทร. 02-218-2840

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
ศราลัย สารักษ์  โทร. 02-218-2876

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
อธิพร ไชยพุทธ  โทร. 02-218-2876


ส่วนงาน สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ฯ

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2

หัวหน้าส่วนงาน สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ฯ
จตุพล กล้วยแดง  โทร. 02-218-2869

ทองขาว

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (งานสนาม)
ทองขาว จันทร์ไตรรัตน์  โทร. 02-218-2869

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
พลสินธุ์ อุ่นวิเศษ  โทร. 02-218-2869

จำเนียร วงษ์จันทร์

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
จำเนียร วงษ์จันทร์  โทร. 02-218-2869

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
มนัส ทองม่วง  โทร. 02-218-2869


ส่วนงาน สนามกีฬาในร่ม

DSC_0324

หัวหน้าส่วนงาน สนามกีฬาในร่ม
สุรสีห ส่งทานินทร์  โทร. 02-218-2878

สมศักดิ์ กระฉ่อนวงค์

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สมศักดิ์ กระฉ่อนวงค์  โทร. 02-218-2878

วิทูรย์ แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
วิทูรย์ แสงจันทร์  โทร. 02-218-2878

ณัฐพล แพงไธสง

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
ณัฐพล แพงไธสง  โทร. 02-218-2878

นุชนาฐ ตื้อแอ้
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
นุชนาฐ ตื้อแอ้ โทร. 02-218-2878

 


ส่วนงาน อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (สปอร์ตคอมเพล็ค)

หัวหน้าส่วนงาน  อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (สปอร์ตคอมเพล็ค)
ศศธร ภู่เต็ง  โทร. 02-218-2843

อานนท์ คงสุนทรกิจกุล

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
อานนท์  คงสุนทรกิจกุล   โทร. 02-218-2843

ปัญญา น้ำทิพย์

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
ปัญญา น้ำทิพย์  โทร. 02-218-2872

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
บังอร สุขเกษม  โทร. 02-218-2872

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สายพิน บุญทรงธรรม  โทร. 02-218-1045

สำลี คำศรี

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สำลี คำศรี  โทร. 02-218-2872

ประเสริฐศักดิ์ เสริมศรี

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
ประเสริฐศักดิ์ เสริมศรี  โทร. 02-218-2872

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สมจิตร สุพร  โทร. 02-218-287

dsc_3586-copy

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
เอกราช  วรางกูล โทร. 02-218-2872


ส่วนงาน สนามเทนนิส

ฐานวุฒิ เนื้อแก้ว

หัวหน้าส่วนงาน สนามเทนนิส
ฐานวุฒิ เนื้อแก้ว  โทร. 02-218-2839

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สมหมาย บัณฑิตตา  โทร. 02-218-2839

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สุรี นีซัง  โทร. 02-218-2839

Suriya

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สุริยะ  ขุมทอง  โทร. 02-218-1045

Eakcachai

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
เอกชัย  นีรนารถเบญจ  โทร. 02-218-1045


ส่วนงาน สระว่ายน้ำ 25 เมตร และ 50 เมตร

หัวหน้าส่วนงาน สระว่ายน้ำ 25 และ 50 เมตร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ศศธร ภู่เต็ง  โทร. 02-218-2843

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สอน สิทธิสังข์  โทร. 02-218-2879

1สุพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สุพัฒน์ ตื้อแอ้  โทร. 02-218-7094

สุพจน์ ฤทธิ์เดช

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สุพจน์ ฤทธิ์เดช  โทร. 02-218-2879

ภทพร

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
ภทพร บุญเจริญ  โทร. 02-218-1045


ส่วนงาน สนามจันทนยิ่งยง และสนามจินดารักษ์

อารีย์ โพธิ์ขวัญ

ผู้จัดการแผนกสมาชิกสัมพันธ์/สนามจันทนยิ่ง และสนามจินดารักษ์
อารีย์ โพธิ์ขวัญ  โทร. 02-218-2848

กิ้มไล้ ธัญญเจริญ

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
กิมไล้ ธัญญเจริญ

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
พัฒนพงษ์ วงค์พิมล


ส่วนงาน แผนกช่าง

หัวหน้าส่วนงาน แผนกช่าง
ไพโรจน์ รักษาศรี  โทร. 02-218-2868

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ช่างไฟฟ้า)
ประสาน สุขเกิด  โทร. 02-218-2878

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(สารพัดช่าง)
เฉลิม อมาตยพงศ์  โทร. 02-218-2878