คณะกรรมการบริหาร ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

phomthong2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา

รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธาน คณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

sirirut
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  แอดสกุล

ประธานสภาคณาจารย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

wanchai
ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  บุญรอด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

Yananuch

นาวาตรีหญิงญาณนุช  ธนูสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบกายภาพ
กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

ubon
นางสาวอุบล  สาธิตะกร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจกรรมนิสิต
กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

Woraphat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์

กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

Chipron
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ

กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

nutchanon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์  โกมุทพุฒิพงศ์

กรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ


ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
รักษาการแทนผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ

%e0%b8%ad-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์
รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยเลขานุการ

Suwat

อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร
รองผู้อำนวยการ


เจ้าหน้าที่/บุคลากร
แผนกธุรการ

ผู้จัดการแผนกธุรการ
บุตรี ประดับการ  โทร. 02-218-2877

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รจเรข พูนทัพ  โทร. 02-218-2877


เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์)
สันติ รัฐบดีกุล  โทร. 02-218-2868

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
มลฤดี สืบเชื้อ  โทร. 02-218-2877

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์)
อธิวัฒน์ คนบุญ  โทร. 02-218-2840


 แผนกการเงินและบัญชี/แผนกวางแผนและพัฒนา

Aungkhanang

ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี
อังคณา สิรชัยรัตน์  โทร. 02-218-2875

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)
สุกานดา แซ่เตียว  โทร. 02-218-2875

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)
จตุพร ศิรเลิศมุกุล  โทร. 02-218-2875

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (วางแผนและพัฒนา)
เอกลักษณ์ ลีลาวนาวัลย์  โทร.  02-218-2875


 แผนกสมาชิกสัมพันธ์

ผู้จัดการแผนกสมาชิกสัมพันธ์
อารีย์ โพธิ์ขวัญ  โทร. 02-218-2848

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)
พวงพยอม ทองม่วง  โทร. 02-218-2848


แผนกฝ่ายปฏิบัติการ/แผนกพัสดุ

C.Bancha

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บัญชา ชูทรงเดช  โทร. 02-218-2868

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
เฉลิมศรี ไวยรัตน์  โทร. 02-218-2840

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
ชลาลัย พงษ์ทวี  โทร. 02-218-2840

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
ศราลัย สารักษ์  โทร. 02-218-2876

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)
อธิพร ไชยพุทธ  โทร. 02-218-2876


ส่วนงาน สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ฯ

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2

หัวหน้าส่วนงาน สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ฯ
จตุพล กล้วยแดง  โทร. 02-218-2869

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (งานสนาม)
ทองขาว จันทร์ไตรรัตน์  โทร. 02-218-2869

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
พลสินธุ์ อุ่นวิเศษ  โทร. 02-218-2869

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
จำเนียร วงษ์จันทร์  โทร. 02-218-2869

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
มนัส ทองม่วง  โทร. 02-218-2869


ส่วนงาน สนามกีฬาในร่ม

DSC_0324

หัวหน้าส่วนงาน สนามกีฬาในร่ม
สุรสีห ส่งทานินทร์  โทร. 02-218-2878

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สมศักดิ์ กระฉ่อนวงค์  โทร. 02-218-2878

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b9%8b%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a1

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
วิทูรย์ แสงจันทร์  โทร. 02-218-2878

Eakcachai

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
เอกชัย  นีรนารถเบญจ  โทร. 02-218-2878

dsc_3584

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
ณัฐพล แพงไธสง  โทร. 02-218-2878

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
กิมไล้ ธัญญเจริญ  โทร. 02-218-2878

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
พัฒนพงษ์ วงค์พิมล  โทร. 02-218-2878


ส่วนงาน อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (สปอร์ตคอมเพล็ค)

หัวหน้าส่วนงาน  อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (สปอร์ตคอมเพล็ค)
ศศธร ภู่เต็ง  โทร. 02-218-2843

Sirachus

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
สิรชัช จันทร์รัศมี  โทร. 02-218-2843

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
ปัญญา น้ำทิพย์  โทร. 02-218-2872

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
บังอร สุขเกษม  โทร. 02-218-2872

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สายพิน บุญทรงธรรม  โทร. 02-218-1045

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สำลี คำศรี  โทร. 02-218-2872

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
ประเสริฐศักดิ์ เสริมศรี  โทร. 02-218-2872

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สมจิตร สุพร  โทร. 02-218-287

dsc_3586-copy

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
เอกราช  วรางกูล โทร. 02-218-2872


ส่วนงาน สนามเทนนิส

DSC_0322

หัวหน้าส่วนงาน สนามเทนนิส
ฐานวุฒิ เนื้อแก้ว  โทร. 02-218-2839

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สมหมาย บัณฑิตตา  โทร. 02-218-2839

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สุรี นีซัง  โทร. 02-218-2839

Suriya

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สุริยะ  ขุมทอง  โทร. 02-218-1045

%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%90-%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b9%89
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
นุชนาฐ ตื้อแอ้ โทร. 02-218-1045


ส่วนงาน สระว่ายน้ำ 25 เมตร และ 50 เมตร

หัวหน้าส่วนงาน สระว่ายน้ำ 25 และ 50 เมตร นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ศศธร ภู่เต็ง  โทร. 02-218-2843

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สอน สิทธิสังข์  โทร. 02-218-2879

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
มานพ รักสุข  โทร. 02-218-7094

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สุพัฒน์ ตื้อแอ้  โทร. 02-218-7094

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
สุพจน์ ฤทธิ์เดช  โทร. 02-218-2879

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(งานสนาม)
ภทพร บุญเจริญ  โทร. 02-218-1045


ส่วนงาน แผนกช่าง

หัวหน้าส่วนงาน แผนกช่าง
ไพโรจน์ รักษาศรี  โทร. 02-218-2868

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ช่างไฟฟ้า)
ประสาน สุขเกิด  โทร. 02-218-2878

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(สารพัดช่าง)
เฉลิม อมาตยพงศ์  โทร. 02-218-2878