หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานศูนย์กีฬาฯ


DSC_2809     DSC_2788

DSC_2814     DSC_2790

DSC_2877     DSC_2889

คณะอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นำนักศึกษาดูงานที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ในวิชาชีพต่อไป โดยมี ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและบรรยายในครั้งนี้ (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)


DSC_6488     DSC_6490

DSC_6518     DSC_6524

DSC_6523     DSC_6542

DSC_6554     DSC_6571

คณาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อนักศึกษา การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและสถานที่กีฬาต่างๆ ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รองศาสตราจารย์ วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง และอาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ให้การต้อนรับและบรรยายในครั้งนี้