ผังโครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผังบอร์ดโครงสร้างศูนย์กีฬาอันใหม่2562-1