ผังการบริหารงาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PP58