ประวัติศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

  03• ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีรูปแบบการบริหารงานในระบบวิสาหกิจที่ไม่มุ่งเน้นผลกำไร และอยู่ในกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระยะแรกประมาณ พ.ศ.2510 ได้มีการก่อสร้างสนามกีฬา 3 สนาม คือ สนามเทนนิส สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสระว่ายน้ำ 50 เมตร ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้กองอาคารสถานที่เป็นผู้ดูแล และต่อมาในปี พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยได้เปิดบริการสนามกีฬาในร่ม และสระว่ายน้ำ 25 เมตร ขนาด 2 ไร่ ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น

•จากนั้นปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยได้รวมสนามกีฬาทั้ง 5 สนาม มาอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักกีฬาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จวบจนกระทั่งวันที่ 28 มิถุนายน 2539 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 563 มีมติให้ปรับฐานะจาก สำนักกีฬามาเป็น “ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย” โดยมีระบบการบริหารจัดการในรูปแบบของวิสาหกิจที่ไม่ มุ่งเน้นผลกำไร แต่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้เริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2540 เป็นต้นมา

•ต่อมา เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบพื้นที่ให้ดูแลอีกแห่งหนึ่ง คือ สนามกีฬาในร่ม 2 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Fitness Center และสนามแบดมินตัน ปัจจุบันศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสนามกีฬาที่อยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 6 สนาม คือ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามกีฬาในร่ม สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ 25 และ 50 เมตร และสนามกีฬาในร่ม 2 และปรับสถานะเป็นงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และให้บริการแก่สังคม

•พ.ศ.2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพิ่มสนามให้ศูนย์กีฬาฯ ดูแลอีกสนาม ได้แก่ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (Sports Complex) และในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบหมายสนามจันทนยิ่งยง และสนามจินดารักษ์ ให้ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯดูแลเพิ่มอีก 3 สนาม


วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและสร้างสมรรถภาพทางที่ดีให้เป็นวิถีชีวิต
  2. เพิ่มศักยภาพการจัดการอาคารสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. พัฒนากิจกรรมกีฬาและนันทนาการรวมทั้งส่งเสริมการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีด้านการกีฬาที่ทันสมัยโดยบริการในรูปแบบต่างๆ
  4. ปรับประสิทธิภาพการบริหารโดยเฉพาะการแสวงหาการสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับกีฬา และนันทนาการให้เพียงพอต่อการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

DSC_6905     DSC_6713


ปรัชญา

“นิสิต คณาจารย์ บุคลากร มีสุขภาพแข็งแรง และบริการสังคม”

33194654_606096729753895_2683043912074919936_n    IMG_5139


วิสัยทัศน์

“บริการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดกิจกรรม แก่นิสิต บุคลากรและสังคม”

DSC_4947     DSC_2586

DSC_4888     DSC_0897