ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.รศ.ดร.อนันต์ อัตชู

2.ผศ.วนิดา โพธารามิก

3.ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

4.ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์

5.รศ.ชัชชัย โกมารทัต

6. อาจารย์ ดร.จุฑา ติงศภัทิย์

7.ผศ.ดร.วันชัย บุญรอด

8.ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
วันที่ 1 มิถุนายน 2552-31พฤษภาคม 2556

9.รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงปัจจุบัน