ศูนย์กีฬาฯ กับแวดวงจุฬาฯ

DSC_0655

ครบรอบวันสถาปนา 98 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 29 มกราคม  2558

 

DSC_8897  DSC_8901

ครบรอบวันสถาปนา 49 ปี สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

DSC_8891

ครบรอบวันสถาปนา 23 ปี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

DSC_7941

ครบรอบวันสถาปนา 76 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 22 ตุลาคม 2557

DSC_2155

ครบรอบวันสถาปนา 11 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 13 สิงหาคม 2557

DSC_1589     DSC_1590     DSC_1591
ครบรอบวันสถาปนา 57 ปี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557

DSC_1110
ครบรอบวันสถาปนา 42 ปี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 18 มิถุนายน 2557

DSC_0380
ครบรอบวันสถาปนา 101 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 2 มิถุนายน 2557

DSC_0372

ครบรอบวันสถาปนา 18 ปี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 2 มิถุนายน 2557