ศูนย์กีฬาฯ กับแวดวงจุฬาฯ


DSC_4525     DSC_4528

รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562)


DSC_3257    DSC_3258
DSC_3259    DSC_3263

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ และรองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562)


DSC_1145     DSC_1148
นางบุตรี ประดับการ หัวหน้าฝ่ายส่วนงานธุรการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 33 ปี (วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)


DSC_0099     DSC_0100

DSC_0101     DSC_0102

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 102 ปี (วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562)


DSC_9799   DSC_9802
DSC_9804

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ และรองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนา วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561)


DSC_9331     DSC_9335

DSC_9338     DSC_9342

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ และรองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนา
คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561)


DSC_9315     DSC_9316

DSC_9319     DSC_9320

DSC_9321     DSC_9322

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ และรองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561)


DSC_8735     DSC_8737

DSC_8739

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบ 48 ปี แห่งการสถาปนาสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561)


DSC_8731     DSC_8732

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561)


DSC_7226     DSC_7228     DSC_7230

รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง และอาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2561)


DSC_6685     DSC_6687

DSC_6692     DSC_6693

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561)


DSC_6676     DSC_6677

DSC_6678     DSC_6680

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561)


DSC_6663     DSC_6665

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์
รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561)


     IMG_5938     IMG_5939

อาจารย์วงศ์พัทธ์  ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนา
(วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2561)