รางวัลที่ได้รับ

ถ้วยรางฯ copy

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
แด่ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรง เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

one

two