ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา


01-รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

02-รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

03-รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การกีฬา