ประกาศ
เรื่องการให้เช่าสถาที่เพื่อจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา
ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1-ร้านให้เช่าจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและซ่อมแซมการกีฬา

2-ร้านให้เช่าจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและซ่อมแซมการกีฬา

3-ร้านให้เช่าจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและซ่อมแซมการกีฬา