ประกาศ Update (8 มค.62)
เรื่องการให้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


01ร้านสนามฟุตบอลกีฬาจุฬาฯ Update 62 (8มค62)

02ร้านสนามฟุตบอลกีฬาจุฬาฯ Update 62(8มค62)

03ร้านสนามฟุตบอลกีฬาจุฬาฯ Update 62(8มค62)