โปรแกรมวิเคราะห์ผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป


>>ดาวน์โหลดและตั้งโปรแกรมทั้งหมด คลิก…ตามลิ้งค์นี้<<

ภาพทดสอบทางกาย


การทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

>การทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางการเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน

>การทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางการเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป

>แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางการเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน

>แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางการเพื่อสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป


คู่มือขั้นตอนการติดตั้งและใช้โปรแกรม

>ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ นักเรียน

>ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ บุคคลทั่วไป

>คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ นักเรียน

>คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ บุคคลทั่วไป