โครงการเรียนดำน้ำเบื้องต้น (Scuba Diving Beginner)

DSC_0908   DSC_0658

DSC_0897   DSC_0953

มี 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรเบื้องต้น เรียน 1 ครั้ง ครั้งละ 3  ชั่วโมงต่อเนื่อง

อัตราค่าเรียน
*อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และสมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬา 1,500 บาท
*ประชาชนทั่วไป 1,800 บาท

2. หลักสูตรเบื้องต้นต่อเนื่อง เรียน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง
อัตราค่าเรียน
*อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และสมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬา 2,500 บาท
*ประชาชนทั่วไป 2,800 บาท

เรียน ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ครั้ง 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง
(สามารถระบุเวลาที่ต้องการเรียนได้ ครั้งละ 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง) เช่น 8.00 – 11.00 น. เป็นต้น  ช่วงเวลาเรียนตั้งแต่ 8.00 – 18.00 น.

โดยวิทยากรที่มีความชำนาญ
ผ่านการอบรมหลักสูตร Open Water Scuba Of PADI
เป็นนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์โครงการอุทยานใต้ทะเล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เป็นนักดำน้ำสถาบััน Naval Special Warface Command

หลักสูตรเบื้องต้น (beginner)
1. เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในระยะเวลาสั้นในการดำน้ำแบบ scuba diving
2. เพื่อการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการดำน้ำแบบ scuba diving
3. เพื่อการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องในการดำน้ำแบบ scuba diving

หลักสูตรต่อเนื่อง (advance beginner)
1. เรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการดำน้ำแบบ scuba diving
2. เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ขณะอยู่ใต้น้ำในการดำน้ำแบบ scuba diving
3. เรียนรู้การดำน้ำแบบ scuba diving อย่างถูกต้องในสระน้ำ

รับสมััครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ชั้น 1 หรือ โทร. 0 2218 2874-7 และ  0 2218 2848