ประกาศ เรื่องการให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่วยอาหารว่างและเครื่องดืม (ร้านที่ 1 และ 2)
ณ บริเวณอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

ร้านที่ 1

1

2

3

ร้านที่ 2
4-1

5-2

6-3