รูปแบบการให้บริการ  
 

1. บริการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาทั้งส่วนบุคคล
    และหมู่คณะ

2. บริการสถานที่สำหรับการแข่งขัน และฝึกซ้อมกีฬา

3. บริการจัดดำเนินการแข่งขันกีฬา

4. บริการจัดผู้ตัดสินกีฬา

5. บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

6. บริการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย

7. บริการฝึกอบรมทักษะกีฬาหลากหลายชนิดกีฬา

8. บริการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อชุมชน

9. บริการจัดอบรม/สัมมนาด้านการกีฬา

10. บริการจัดส่งวิทยากรบรรยายด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

11. บริการจัดอาหาร เครื่องดื่ม และจัดเลี้ยงทางกิจกรรมกีฬา

12. บริการให้ยืมและเช่าอุปกรณ์กีฬา

13. บริการจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาที่ร้าน C.U. Sports Shop

14. บริการสมัครสมาชิกทั้งแบบรายเดือนและรายปี